ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารทดสอบระบบ ThaiJo2

2017-11-15

ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารทดสอบระบบ ThaiJo2 ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2561 ทั้งนี้สามารถส่งบทความผ่านระบบวารสารออนไลน์  ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยผู้แต่งสามารถส่งบทความให้กับวารทดสอบระบบ  ThaiJo2 หรืออ่านคำแนะนำและขั้นตอนการส่งบทความได้ที่ URL : https://health.tci-thaijo.org/index.php/Demo/about/submissions