The Diversity of Migrant Groups in Thailand: Population and Social Perspectives

Authors

  • สันติ อิทธิฤทธิ์มีชัย Thai-Journal Citation Index Centre
  • ปรียานุช รัชตะหิรัญ Thai-Journal Citation Index Centre

DOI:

https://doi.org/10.1234/demoj.2022.231954

Keywords:

Spatial Inequality, Social Mobility, Migration, Multiple Correspondence Analysis, Socio-Economic Mobility

Abstract

This research is a quantitative research based on data from the survey of the migration situation of Thais in 2016 as part of the project on demographic change and well-being in the context of the ageing society, by College of Population Studies, Chulalongkorn University. For the sample, 2,631 migrants were sampled at the household level by multi-stage random sampling. In this study, we distinguish the diversity of migrant groups in Thailand as 4 major groups: migrants focusing on reason about family and nuptiality, migrants from Bangkok, migrants focusing on the advancement of life, and seasonal migrants. It is found that the migrants who focus on the advancement of life are the majority of migrants in the country. This can be explained by the need of socio-economic mobility or social mobility under the context of spatial inequality.

Downloads

Download data is not yet available.

References

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (2560). สรุปผลที่สำคัญ การสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2559. กรุงเทพฯ: สำนักสถิติพยากรณ์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

Ministry of Digital Economy and Society (2560). Summary Results Report: Thai Population’s Migration Survey in 2016.Bangkok: Statistical Forecasting Bureau, National Statistical Office. (In Thai).

ประสพชัย พสุนนท์, อาฟีฟี ลาเต๊ะ และเกตุวดี สมบูรณ์ทวี (2559). การประยุกต์เทคนิคการวิเคราะห์ การสมนัยในการวิจัยทางสังคมศาสตร์.วารสารวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 9(1), 1-22.

Pasunon, P., Lateh, A., & Sombultawee, K. (2559). Correspondence analysis applied to social science research. MBA-KKU Journal, 9(1), 1-22. (In Thai).

ปราโมทย์ ประสาทกุล (2543). ประชากรศาสตร์: สารัตถศึกษาเรื่องประชากรมนุษย์.นครปฐม: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล.

Prasartkul, P. (2543). Demography: Educational Foundation about Population.Nakhonpathom: Institute for Population and Social Research, Mahidol University. (In Thai).

ปราโมทย์ ประสาทกุล และปัทมา ว่าพัฒนวงศ์ (2556). พจนานุกรมด้านประชากรศาสตร์พหุภาษา ฉบับภาษาไทย. (ปรับปรุงครั้งที่ 2). เข้าถึงจาก https://www.demopaedia.org/tools/spip. php?page=generate_index&format=html&edition=th-ii

Prasartkul, P. & Vapattanawong, P. (2556). Multilingual Demographic Dictionary: Thai version. (2nd edition). Retrieved from https://www.demopaedia.org/tools/spip.php?page= generate_index&format=html&edition=th-ii

พัชราวลัย วงศ์บุญสิน (2552). การย้ายถิ่น: ทฤษฎีและความเป็นไปในเอเชีย.กรุงเทพฯ: วิทยาลัย ประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Wongboonsin, P. (2552). Migration: Theories and the Patterns of the Migration Situation in Asia. (In Thai).

พัทยา เรือนแก้ว (2559). “ไทยต่างด้าว ท้าวต่างแดน: ประเด็นที่ต้องทบทวนและท้าทายสำหรับ สังคมไทย”. ใน พัทยา เรือนแก้ว, สุภางค์ จันทวานิช และฉันทนา บรรพศิริโชติ หวันแก้ว. (บรรณาธิการ). ไทยต่างด้าวท้าวต่างแดน: สังคมวิทยาของชีวิตข้ามพรมแดน.กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Ruenkaew, P. (2559). “Reconsidering Thailand foreign slumping overseas: a challenging issue for Thai Society”. In Ruenkaew, P., Chantavanich, S., & Banpasirichote Wungaeo, C. (editors). Thailand Foreign Slumping Overseas: Sociology of Life across the Border. gkok: Chulalongkorn University Press. (In Thai).

เพ็ญพร ธีระสวัสดิ์ (2540). ประชากรศาสตร์: สาระสำคัญโดยสังเขป.(พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Teerasawat, P. (2540). Demography: Summary. (2nd edition). Bangkok: Chulalongkorn University Press. (In Thai).

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล (2558). ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและ สังคม. เข้าถึงจาก www.popterms.mahidol.ac.thInstitute for Population and Social Research, Mahidol University (2558). Glossary of Terms in Population and Social research. Retrieved from www.popterms.mahidol.ac.th

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2561). ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด แบบปริมาณลูกโซ่ ฉบับ พ.ศ. 2559. เข้าถึงจาก https://www.nesdb.go.th/ewt_dl_link. php?nid=5628&filename=gross_regional

Office of the National Economic and Social Development Board (2561). Gross Regional and Provincial Product Chain Volume Measures 2016 Edition. Retrieved from https://www.nesdb.go.th/ewt_dl_link.php?nid=5628&filename=gross_regional

สุภางค์ จันทวานิช (2559). “บทสรุป ไทยต่างด้าว ท้าวต่างแดน: ประเด็นสำคัญและบทวิพากษ์นโยบาย การย้ายถิ่นระหว่างประเทศ”. ใน พัทยา เรือนแก้ว, สุภางค์ จันทวานิช และฉันทนา บรรพศิริโชติ หวันแก้ว. (บรรณาธิการ). ไทยต่างด้าวท้าวต่างแดน: สังคมวิทยาของชีวิตข้ามพรมแดน. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Chantavanich, S. (2559). “Summary of Thailand foreign slumping overseas: a crucial issue and criticism of international migration policies”. In Ruenkaew, P., Chantavanich, S., & Banpasirichote Wungaeo, C. (editors). Thailand Foreign Slumping Overseas: Sociology of Life across the Border.Bangkok: Chulalongkorn University Press. (In Thai).

Bryant, J. & Rukumnuaykit, P. (2013). The labour market impacts of immigration to developing countries: Evidence from a registration campaign in Thailand.The Journal of Development Studies, 49(6), 785-800.

Costa, P. S., Santos, N. C., Cunha, P., Cotter, J., & Sousa, N. (2013). The use of multiple correspondence analysis to explore associations between categories of qualitative variables in healthy ageing. Journal of Aging Research,Article ID 302163, Retrieved from https://dx.doi.org/10.1155/2013/302163.

DeJong, G. F. & Fawcett, J. T. (1981). Motivations for migration: an assessment and a value-expectancy research model. In DeJong, G. F. & Gardner, R. W. (eds).Migration Decision Making: Multidisciplinary Approaches to Micro-level Studies in Developed and Developing Countries. New York: Pergamon.

Duval, J. (2018). Correspondence analysis and Bourdieu’s approach to statistics. In The Oxford Handbook of Pierre Bourdieu. Retrieved from https://www.oxfordhandbooks. com/view/10.1093/oxfordhb/9780199357192.001.0001/oxfordhb-9780199357192- e-23

Fielding, A. J. (2007). Migration and social mobility in urban systems: national and international trends. International Handbook of Urban Policy, 1, 107-137.

Goldstein, S. and Goldstein, A. (1981). The impact of migration on fertility: an own children analysis for Thailand. Population Studies. 35(2), 265-284.

Hernández-Plaza, S., Alonso-Morillejo, E., & Pozo-Muñoz, C. (2005). Social support interventions in migrant populations. British Journal of Social Work,36(7), 1151-1169.

Jampaklay, A., Korinek, K., & Entwisle, B. (2007). Residential clustering among Nang Rong migrants in urban settings of Thailand. Asian and Pacific Migration Journal, 16(4), 485-510.

Lebaron F. (2009). How Bourdieu “Quantified” Bourdieu: The Geometric Modelling of Data. In Robson K. & Sanders C. (eds). Quantifying Theory: Pierre Bourdieu.Dordrecht: Springer.

Lee, E. S. (1966). A theory of migration. Demography J. 3(1), 47-57.

Li, T. E., & McKercher, B. (2016). Effects of place attachment on home return travel: a spatial perspective. Tourism Geographies, 18(4), 359-376.

Lipton, M. (1980). Migration from rural areas of poor countries: the impact on rural productivity and income distribution. World Development J. 8(1), 1-24.

Long, J. (2005). Rural-urban migration and socioeconomic mobility in Victorian Britain. The Journal of Economic History. 65(1), 1-35.

Massey, D. S., Arango, J., Hugo, G., Kouaouci, A., Pellegrino, A., & Taylor, J. E. (1993). Theories of international migration: a review and appraisal. Population and Development Review, 19(3), 431-466.

O’Reilly, K. (2012). International Migration and Social Theory.Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Oh, J. H. (2003). Social bonds and the migration intentions of elderly urban residents: The mediating effect of residential satisfaction. Population Research and Policy Review, 22(2), 127-146.

Pholphirul, P. & Rukumnuaykit, P. (2010). Economic contribution of migrant workers to Thailand. International Migration, 48(5), 174-202.

Piore, M. J. (1979). Birds of Passage: Migrant Labor and Industrial Societies.Cambridge University Press.

Ravenstein, E. G. (1889). The laws of migration. Journal of the Royal Statistical Society,52(2), 241-305.

Scannell, L., & Gifford, R. (2010). Defining place attachment: A tripartite organizing framework.Journal of Environmental Psychology, 30(1), 1-10.

Published

2020-04-27

How to Cite

อิทธิฤทธิ์มีชัย ส., & รัชตะหิรัญ ป. (2020). The Diversity of Migrant Groups in Thailand: Population and Social Perspectives. Journal of TEST Thai-Journal Citation Index Centre, 10(2), 73–80. https://doi.org/10.1234/demoj.2022.231954

Issue

Section

Research Articles