Modern revitalization of Kyiv

Main Article Content

Sergey Zapotskiy

Abstract

The purpose of the article is to identify the features of modern revitalization of the capital of Ukraine. The main types of revitalization are identified and examples of specific forms of such transformation are given. At the same time, it was established that most of the relevant changes took place in the period 2001-2008. The processing industry enterprises were mostly closed during the years of Ukraine's independence. It was also found that revitalization significantly changed the former warehouses. The scientific novelty is to reveal the features of revitalization according to economic cycles that took place in Kyiv. The study of the peculiarities of the development of this process was detailed on specific examples. In addition, it was found that most of the shopping and entertainment and shopping centers operating in the capital of Ukraine were created on the basis of former large industrial enterprises. Thus, it was proved that modern revitalization is an invariant of the post-industrial development of the large post-Soviet city, which includes the city of Kyiv.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Zapotskiy, S. . . (2021). Modern revitalization of Kyiv. National Interest, 1(3), 12–18. Retrieved from https://sc01.tci-thaijo.org/index.php/NIT/article/view/240045
Section
Academic articles

References

[1] Bykova M.D. (2019). Postindustrialna transformatsiya prostorovoyi orhanizatsiyi hospodarstva
Kyyeva. Thesis of PhD. Kyyiv, 271 p.
[2] Bronevytskyy A.P. (2017). Revitalizatsiya promyslovykh budivel Kyyeva Internauka. n 11. pp.
11-18.
[3] Principal statistic department of city of Kyiv [Online serial]. Available: http://kiev.ukrstat.gov.ua
[Accessed Dec. 2, 2020].
[4] Demidova Ye.V. (2013). Reabilitatsiya promyshlennykh territoriy kak chasti gorodskogo
prostranstva Akademicheskiy vestnik Uralniiproyekt Raasn. n 1. pp. 8-13.
[5] Zapototskiy S., Levytska O. (2017). Revitalizatsiya promyslovykh obyektiv mista (na prykladi m.
Ivano-Frankivska) Chasopys sotsialno-ekonomichnoyi heohrafiyi, t. 21, vol. 2. pp. 102-
106.
[6] Zapototskiy S., Zapototska V., Horyn I. (2014). Tendentsiyi ta perspektyvy zhytlovoho budivnytstva
v Ukrayini Visnyk Kyyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka.
Heohrafiya. vol. 1. pp. 45-49.
[7] Zapototskiy S., Zapototska V., Horyn I. (2015). Suspilno-heohrafichni skladovi formuvannya
vartosti zhytla mist-oblasnykh tsentriv Zakhidnoho rehionu Ukrayiny Visnyk Kyyivskoho
natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Heohrafiya, vol. 1. pp. 53-58.
[8] Zapototskiy S., Zapototska V., Ekezli A. (2013). Suspilno-heohrafichni transformatsiyi rynku zhytla
v Ukrayini Visnyk Kyyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka.
Heohrafiya. vol. 1. pp. 41-45.
[9] Sych O.A. (2016). Revitalizatsiya yak mekhanizm zabezpechennya staloho rozvytku mist
Yevropeyski perspektyvy. vol. 1. pp. 27-33
[10] Savyovskyy V.V., Bronevytskyy A.P., Karzhynerova O.H. (2014). Revitalizatsiya – ekolohichna
rekonstruktsiya miskoyi zabudovy Visnyk Prydniprovskoyi derzhavnoyi akademiyi budivnytstva
ta arkhitektury n 8. pp. 47-52.