วารสารวิชาการเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (Defence Technology Academic Journal: DTAJ) ดำเนินการภายใต้วิสัยทัศน์ของผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศที่ให้ไว้เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2561 ในการเป็นหนึ่งในผู้นำด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศของภูมิภาค โดยมียุทธศาสตร์ในการอำนวยการกิจการของ สทป. 4 ด้าน ประกอบด้วย การวิจัยและพัฒนาต้นแบบที่มีมูลค่าสูง การนำต้นแบบเข้าสู่อุตสาหกรรมการผลิต การเป็นศูนย์รวมองค์ความรู้และนวัตกรรม และการเป็นองค์กรสมรรถนะสูงและยั่งยืน

      ดังนั้น การเป็นศูนย์รวมองค์ความรู้และนวัตกรรมของวารสาร DTAJ จึงเป็นการบริหารจัดการองค์ความรู้และส่งเสริมกระบวนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ด้วยการบริหารจัดการองค์ความรู้ ส่งเสริมกระบวนการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อให้องค์ความรู้ ทำให้เกิดการเรียนรู้หมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง อันจะนำไปสู่การเป็นศูนย์รวบรวมองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

กำหนดระยะเวลาการเผยแพร่
      วารสารตีพิมพ์ 2 ฉบับต่อปี

  • ฉบับที่ 1 : มกราคม – มิถุนายน 
  • ฉบับที่ 2 : กรกฎาคม – ธันวาคม


ประเภทบทความ

  • บทความวิจัย (Research Articles) เพื่อการบริหารจัดการข้อมูลปฐมภูมิอันเป็นผลมาจากการวิจัยและพัฒนา ที่เป็นนวัตกรรมและนำไปสู่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
  • บทความวิชาการ (Academic Articles) เพื่อการบริหารจัดการข้อมูลปฐมภูมิอันเป็นผลมาจากการศึกษาและการค้นคว้าวิทยาการด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
  • บทวิเคราะห์เทคโนโลยีป้องกันประเทศ (Defence Analysis Articles) เพื่อสะท้อนเศรษฐศาสตร์และธุรกิจด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

Focus

      เป็นวารสารทางวิชาการสำหรับการบริหาร การจัดการ การส่งเสริม การแบ่งปัน และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ซึ่งอยู่ในรูปแบบบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทวิเคราะห์ จากการศึกษา การค้นคว้า การวิจัย การพัฒนา และการวิเคราะห์เทคโนโลยีป้องกันประเทศ

      เพื่อให้การบริหารองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ มีการบริหารจัดการและส่งเสริมกระบวนการแลกเปลี่ยนความรู้ด้วยการนำเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และเกิดนวัตกรรมการบริหารองค์ความรู้ด้วยการจัดทำระบบฐานข้อมูลโครงการวิจัยและพัฒนาและข้อมูลเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

      สามารถตอบสนองภารกิจการเป็นศูนย์กลางการให้บริการข้อมูลและสารสนเทศด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมทางวิชาการเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศในอนาคตได้ดียิ่งขึ้น

 

Scope

      ครอบคลุมวิทยาการในการนำองค์ความรู้ที่มีอยู่ในหลากหลายแขนง อาทิ ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านเทคโนโลยี ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ด้านนวัตกรรม ด้านการจัดการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ นวัตกรรมการบริการด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการป้องกันประเทศและการทหาร รวมถึงการประยุกต์ใช้ประโยชน์แก่ประเทศเป็นส่วนรวม

     ครอบคลุมเกี่ยวกับความรู้ในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศด้านการวิจัย การพัฒนา การออกแบบ การผลิต การประกอบรวม การปรับปรุง การซ่อมสร้าง การเปลี่ยนลักษณะ การแปรสภาพ หรือการให้บริการซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการป้องกันประเทศ


Peer Review Process

      บทความวิชาการและบทความวิจัยทุกบทความต้องผ่านการประเมินก่อนตีพิมพ์โดยผู้พิจารณากลั่นกรอง (External & Internal Reviewers) จากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายนอกและภายในที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญงานในสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความนั้น อย่างน้อย 2 ท่าน แบบ Double Blind

Types of articles

      ประเภทบทความที่รับตีพิมพ์ ได้แก่ บทความวิชาการ บทความวิจัย บทความวิเคราะห์ และบทความพิเศษ ซึ่งแต่ละฉบับอาจะมีเนื้อหาดังกล่าวหลากหลายที่แตกต่างกันไป

Language

  • Thai

Publisher

  • Defence Technology Institute

Open Access Policy

      วารสารฯ มีนโยบายรับตีพิมพ์บทความคุณภาพสูงในด้านวิทยาศาสตร์, เทคโนโลยี, วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ นวัตกรรม และการจัดการ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ


Sponsors

Defence Technology Institute 47/433 Moo 3, Ban Mai, Pak Kret, Nonthaburi 11120, Thailand

Tel : +662980 6688 Fax : +662980 6199  website : https://www.dti.or.th

Sources of Support

Defence Technology Institute 47/433 Moo 3, Ban Mai, Pak Kret, Nonthaburi 11120, Thailand

Tel : +662980 6688 Fax : +662980 6199  website : https://www.dti.or.th