ชื่อวารสาร

ชื่อภาษาไทย

วารสารวิชาการเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

ชื่อภาษาอังกฤษ

Defence Technology Academic Journal

ชื่อย่อภาษาอังกฤษ       

DTAJ

Abbreviation name 

Def. Technol. Acad. J.

 

เป้าประสงค์ (Aims)

วารสารวิชาการเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (DTAJ) เป็นวารสารวิชาการและการวิจัย ของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) มีเป้าประสงค์ในการเผยแพร่ ดังนี้

      1. เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม นวัตกรรมการบริการด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ การจัดการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ การออกแบบการผลิต การประกอบรวม การปรับปรุงการซ่อมสร้าง การเปลี่ยนลักษณะ การแปรสภาพ หรือการให้บริการซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการป้องกันประเทศ

      2. เพื่อส่งเสริมกระบวนการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และองค์ความรู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีป้องกันประเทศและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

      3. เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างนักวิชาการ นักวิจัย นักนวตกรรม อาจารย์ นักศึกษา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ


ขอบเขต (Scope)

สาขาวิชาที่รับตีพิมพ์ ได้แก่

 • วิทยาศาสตร์ 
  - สาขาคณิตศาสตร์
  - สาขาเคมี
  - สาขาฟิสิกส์
  - สาขาสถิติศาสตร์

 • วิศวกรรมศาสตร์
  - สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
  - สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  - สาขาวิศวกรรมเคมี
  - สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม
  - สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
  - สาขาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน

 • เทคโนโลยีและนวัตกรรม
  - สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  - สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  - สาขาภูมิสารสนเทศ
  - สาขาการจัดการนวัตกรรม
  - สาขานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัฑณ์

 • นวัตกรรมการบริการด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

 • การจัดการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

 • การออกแบบการผลิต การประกอบรวม การปรับปรุงการซ่อมสร้าง การเปลี่ยนลักษณะ การแปรสภาพ หรือการให้บริการซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการป้องกันประเทศ

     

กำหนดระยะเวลาการเผยแพร่
      วารสารตีพิมพ์ 2 ฉบับต่อปี

 • ฉบับที่ 1 : มกราคม – มิถุนายน 
 • ฉบับที่ 2 : กรกฎาคม – ธันวาคม


ประเภทบทความ

 • บทความวิจัย (Research Articles) เพื่อการบริหารจัดการข้อมูลปฐมภูมิอันเป็นผลมาจากการวิจัยและพัฒนา ที่เป็นนวัตกรรมและนำไปสู่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
 • บทความวิชาการ (Academic Articles) เพื่อการบริหารจัดการข้อมูลปฐมภูมิอันเป็นผลมาจากการศึกษาและการค้นคว้าวิทยาการด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
 • บทวิเคราะห์เทคโนโลยีป้องกันประเทศ (Defence Analysis Articles) เพื่อนำเสนอแนวโน้มและภาพรวมด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

กระบวนการพิจารณาบทความ (Peer Review Process)

      บทความวิชาการและบทความวิจัยทุกบทความต้องผ่านการประเมินก่อนตีพิมพ์โดยผู้พิจารณากลั่นกรอง (External & Internal Reviewers) จากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายนอกและภายในที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญงานในสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความนั้น จำนวน 3 ท่าน แบบ Double Blind

      บทความวิเคราะห์เทคโนโลยีป้องกันประเทศ ใช้การประเมินในรูปแบบเดียวกัน จากผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 2 ท่าน แบบ Double Blind

 

ภาษาที่รับตีพิมพ์ (Language)

 • ภาษาไทย (Thai) 
 • ภาษาอังกฤษ (English)

 

**วารสารวิชาการเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความ**

 

เจ้าของวารสาร (Publisher)

 • สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (Defence Technology Institute: DTI)

 

Sponsors

Defence Technology Institute 47/433 Moo 3, Ban Mai, Pak Kret, Nonthaburi 11120, Thailand

Tel : +662980 6688 Fax : +662980 6199  website : https://www.dti.or.th

Sources of Support

Defence Technology Institute 47/433 Moo 3, Ban Mai, Pak Kret, Nonthaburi 11120, Thailand

Tel : +662980 6688 Fax : +662980 6199  website : https://www.dti.or.th