ชื่อวารสาร

ชื่อภาษาไทย

วารสารวิชาการเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

ชื่อภาษาอังกฤษ

Defence Technology Academic Journal

ชื่อย่อภาษาอังกฤษ       

DTAJ

Abbreviation name 

Def. Technol. Acad. J.

 

เป้าประสงค์ (Aims)

วารสารวิชาการเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (Defence Technology Academic Journal: DTAJ) เป็นวารสารของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ สำหรับเป็นแหล่งข้อมูลความรู้ทางวิชาการและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

      1. เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม นวัตกรรมการบริการด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ การจัดการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ การออกแบบการผลิต การประกอบรวม การปรับปรุงการซ่อมสร้าง การเปลี่ยนลักษณะ การแปรสภาพ หรือการให้บริการซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการป้องกันประเทศ

      2. เพื่อส่งเสริมกระบวนการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และองค์ความรู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีด้านการป้องกันประเทศและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

      3. เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างนักวิชาการ นักวิจัย นักนวตกรรม อาจารย์ นักศึกษา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ


ขอบเขต (Scope)

สาขาวิชาที่รับตีพิมพ์ ได้แก่

 • วิทยาศาสตร์ 
  - สาขาคณิตศาสตร์
  - สาขาเคมี
  - สาขาฟิสิกส์
  - สาขาสถิติศาสตร์

 • วิศวกรรมศาสตร์
  - สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
  - สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  - สาขาวิศวกรรมเคมี
  - สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม
  - สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
  - สาขาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน

 • เทคโนโลยีและนวัตกรรม
  - สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  - สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  - สาขาภูมิสารสนเทศ
  - สาขาการจัดการนวัตกรรม
  - สาขานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์

 • นวัตกรรมการบริการด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

 • การจัดการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

 • การออกแบบการผลิต การประกอบรวม การปรับปรุงการซ่อมสร้าง การเปลี่ยนลักษณะ การแปรสภาพผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการป้องกันประเทศ

     

กำหนดระยะเวลาการเผยแพร่
      วารสารตีพิมพ์ 2 ฉบับต่อปี

 • ฉบับที่ 1 : มกราคม – มิถุนายน 
 • ฉบับที่ 2 : กรกฎาคม – ธันวาคม


ประเภทบทความ

 • บทความวิจัย (Research Articles)หมายถึง บทความที่เขียนจากรายงานวิจัย รายงานผลการศึกษา จากข้อมูลเชิงปฐมภูมิอันเป็นผลมาจากการวิจัยและพัฒนาที่เป็นนวัตกรรมในด้านวิศวกรรมศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านเทคโนโลยี หรือด้านการป้องกันประเทศ โดยสรุปย่อการะบวนการวิจัยให้อยู่ในรูปแบบของบทความที่มีความกระชับตามโครงสร้างและองค์ประกอบของบทความวิจัย โดยมีความยาวบทความ 10-15 หน้ากระดาษ A4
 • บทความวิชาการ (Academic Articles) หมายถึง บทความที่เขียนจากการรวบรวมความรู้ การทบทวนวรรณกรรม ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่อง ในสาขาที่รับตีพิมพ์ โดยเรียบเรียงเนื้อหาขึ้นใหม่ เพื่ออธิบาย วิเคราะห์ข้อมูลจากเนื้อหาหรือเสนอแนะองค์ความรู้ทางวิชาการ นวัตกรรม เพื่อเผยแพร่ความรู้ในสาขาต่าง ๆ หรือแสดงข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ที่เป็นประโยชน์ มีคุณค่าทางวิชาการ โดยมีความยาวบทความ 10-15 หน้ากระดาษ A4
 • บทความวิเคราะห์เทคโนโลยีป้องกันประเทศ (Defence Analysis Articles)หมายถึง บทความที่เขียนจากการรวบรวมความรู้ วิเคราะห์ เพื่อนำเสนอแนวโน้มหรือภาพรวมด้านเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

กระบวนการพิจารณาบทความ (Peer Review Process)

 • บทความวิชาการและบทความวิจัยทุกบทความต้องผ่านการพิจารณาให้ความเห็น ทบทวน ตรวจสอบ วิพากษ์ วิจารณ์ ความถูกต้องเหมาะสมทางวิชาการ จากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 ใน 3 ท่าน ต่อบทความ ในรูปแบบ Peer-review โดยเป็นการประเมินแบบปกปิดสองทาง (Double blind review)
 • บทความวิเคราะห์เทคโนโลยีป้องกันประเทศ ต้องผ่านการพิจารณาให้ความเห็น ทบทวน ตรวจสอบ วิพากษ์ วิจารณ์ ความถูกต้องเหมาะสมทางวิชาการ จากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 ท่าน ต่อบทความ ในรูปแบบ Peer-review โดยเป็นการประเมินแบบปกปิดสองทาง (Double blind review)

 

ภาษาที่รับตีพิมพ์ (Language)

 • ภาษาไทย (Thai) 
 • ภาษาอังกฤษ (English)

 

**วารสารวิชาการเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความ**

 

เจ้าของวารสาร (Publisher)

 • สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (Defence Technology Institute: DTI)

 

Sponsors

Defence Technology Institute 47/433 Moo 3, Ban Mai, Pak Kret, Nonthaburi 11120, Thailand

Tel : +662980 6688 Fax : +662980 6199  website : https://www.dti.or.th

Sources of Support

Defence Technology Institute 47/433 Moo 3, Ban Mai, Pak Kret, Nonthaburi 11120, Thailand

Tel : +662980 6688 Fax : +662980 6199  website : https://www.dti.or.th